Veicam būvprojektu vadību* visos projektētajos objektos. Īpaši svarīga būvprojekta vadība ir 2. un 3. Grupas publisku ēku un ražošanas ēku būvprojektos. Būvprojekta vadība nodrošina būvprojekta daļu savstarpēju savietojamību, būvprojekta izstrādes koordināciju, informācijas apmaiņu.

* 36. Būvprojekta vadītājam ir šādi pienākumi:
36.1. vadīt projektēšanas darbus, kā arī koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību būvprojektam kopumā;
36.1.1 pārliecināties, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem;
36.2. pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla projektēšanai nepieciešamā informācija, un, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju un nodrošināt savlaicīgu tās nodošanu būvprojekta daļu atbildīgajiem speciālistiem;
36.3. informēt būvprojekta daļu vadītājus par viņu izstrādei nodoto darbu apjomu;
36.4. pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību;
36.5. darīt zināmu būvniecības procesa dalībniekiem jebkādu saņemto informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt projektēšanas darbu izpildi;
36.6. būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru. (MK Noteikumi Nr. 500 “Vispērīgie būvnoteikumi”)